Vi älskar energi

 

Just därför jobbar vi varje dag med att förbättra våra uppdragsgivares energisystem.

En entreprenöriell utmanare inom kraftindustrin

Swede Energy är en entreprenöriell utmanare inom energiindustrin. Vi utvecklar nya erbjudanden genom att kombinera teknik och kommersiell kreativitet, alltid i linje med vår strävan att påverka den Globala Balansräkningen på ett positivt sätt.

Sedan vår start 1988 har vi hjälpt kraftverksägare att projektera, bygga och underhålla sina energianläggningar, öka produktionen och introducera uppgraderingar för vind-, sol-, vatten- och kärnkraftverk.

Vår historia

Swede Energy har som många andra svenska energibolag sitt ursprung i ABB. Pär-Eric Lantz som grundade bolaget var konstruktionsansvarig för turbinstråket på ABB:s sista generation kokarvattenreaktorer, d.v.s. den design som användes för Forsmark 3 och Oskarshamn 3.

Pär-Erics konstruktionsfilosofi vad gäller kravställning från anläggningsnivå ner till komponentnivå ligger fortfarande till grund för vårt DNA då vi utvecklar och förbättrar våra kunders anläggningar.

Sedan 1988 har vi effektiviserat underhållssystem och systemkonstruktioner inom kärnkraften, energieffektiverat byggnader och kraftvärmesystem samt designat Burundis första privatägda vattenkraftverk. Sedan 2014 har vi projekterat och förbättrat produktionsekonomin för vindkraftverk samt levererat nyckelfärdiga solcellsanläggningar mot företag och industri.

Drift & Underhåll av Vindkraftverk

genom Swede Energy och Monsson Gruppens dotterbolag Monsson Nordic AB

Monsson-gruppen är en internationell fristående serviceleverantör för vindkraft med underhållsavtal på mer än 800MW vindkraft. Swede Energy och Monsson levererar tillsammans drift och underhållstjänster på den nordiska marknaden genom dotterbolaget Monsson Nordic AB.

Vi ger vindkraftägare ett alternativ till turbin-leverantörerna och vårt professionella team hjälper till med att både öka produktionen och sänka drift- & underhållskostnaderna för Era vindkraftverk.

VÅR VISION

“Bygga det hållbara samhället genom att erbjuda tekniskt och kommersiellt innovativa energilösningar vilka ger positva resultat på den Globala Balansräkningen.”

Vår Vision

“Genom tjänande ledarskap förändra människor och nationer för att leda världen in i en hållbar framtid och skapa det uthålliga samhället genom att erbjuda tjänster som ger positiva resultat på den globala balansräkningen.”

Våra värdeord kommer ur vår vision och är något som genomsyrar det dagliga arbetet på Swede Energy och i vår längtan att bygga det hållbara samhället tillsammans med våra kunder.

Passion

Förvaltarskap

Tjänande ledarskap

Förtroende

Hållbarhet

Energy Environment Empowerment Swede Energy

VÅRT AFFÄRSKONCEPT

”Swede Energy är en entreprenöriell utmanare till energibranschen i Europa och Afrika som levererar innoviativa tekniska och kommersiella lösningar inom förnyelsebarenergi, genom kostnadseffektiva strukturer och tekniska partners.

Vårt engagemang i Afrika

Bekämpa fattigdom och leda världen in i en hållbar framtid…

Swede Energy - KAGU 006 Hydro Plant Start Ceremony
Swede Energy Kagu Hydro Development Valley

Att göra skillnad har alltid varit central inom Swede Energy och vi har därför engagerat oss i att hjälpa några av Afrikas fattigaste länder ur fattigdom genom att hjälpa dom utveckla sina energisystem.

  • Den största anledningen till fattigdom i Afrika är bristen på energi, enligt världsbanken.
  • Swede Energy har sedan 2008 antagit världens energiutmaningar och betjänat några av Afrikas fattigaste länder inom utveckling av energisektorn.
  • I vårt senaste projekt ”Master Plan for Burundi energy sector 2025” tillämpar Swede Energy samma metodik som Pär-Eric, bolagets grundare, tillämpade vid design av bland annat O3 och F3 kärnkraftverk och samma metodik som våra konsulter använder dagligen hos våra uppdragsgivare. Vårt uppdrag mot Burundi är att ta fram en nationell Masterplan för hur landet ska nå sina tillväxtmål för energisektorn, på uppdrag åt nationens energiminister.
  • Swede Energy har projekterat Burundis första privatägda vattenkraftverk.
  • Swede Energy har bistått Burundi och världsbanken (IFC) med att implementera ett nytt lagverk och reglemente för att möjliggöra privata investeringar i kraftsektorn och därmed bistå till landets tillväxt ur fattigdom.

En företagsgrupp med stora ambitioner

Från konsultation till entreprenad och underhåll

Tillsammans med Monsson-gruppen kan vi leverera allt ifrån kraftstationer och installation till service och underhåll. Swede Energys konsulter har spetskompetens inom förbättringsarbete med att säkra tillgänglighet och produktion medan Monsson har levererat flertalet produktionsanläggningar och ställverk.

Swede Energys har en verksamhetsmodell som är framtagen för att projektleda och koordinera större entreprenad-projekt i Norden. Vi säkrar kommunikationsvägarna och tillser att projektet levereras enligt överenskommelse.

Organization Monsson Swede Energy

Swede Energy Kvalitets- och Miljöledning

Swede Energy arbetar med att ständigt förbättra sitt arbete i syfte att leverera bästa möjliga tjänster och produkter till våra kunder och samtidigt värna om miljön och vår arbetsmiljö. Vi är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning. Utöver det arbetar vi enligt AFS 2001 för att ständigt förbättra arbetsmiljö och för att våra medarbetare ska ha en så säker tillvaro som möjligt.

Miljöpolicy

Denna policy riktar sig till företagets medarbetare och beskriver företagets övergripande miljöarbete, vem som ansvar för vad samt vilka mål vi som företag har med vårt miljöarbete. Den skall vara väl känd i organisationen samt hållas tillgänglig för allmänheten på begäran.

Alla medarbetare skall känna ansvar och verka för ett förebyggande miljöarbete och därmed för att förebygga föroreningar. Medarbetarna ska ständigt uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet och skall så långt det är möjligt minimera miljöpåverkan i sina uppdrag och projekt.

Då bil är ett vanligt transportmedel inom företaget prioriterar vi åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser, såsom genom att använda miljövänligare bilar, samåka så mycket som möjligt och i möjligaste mån välja miljövänligare transportmedel såsom tåg.

Inköp av produkter skall ske med beaktande av miljön. Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både när det gäller den inre som den yttre miljön. Vi källsorterar därför vårt avfall och strävar efter att alltid ha en modern och energisnål teknikpark.

Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten ska följas. Bolaget bedriver projektverksamhet i Afrika med syfta att hjälpa dem bygga upp och utveckla sin energiförsörjning med fokus på förnyelsebar energi och bidrar på så vis till en positiv miljöpåverkan.